Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Tarieven

Wegens voortdurende veranderingen van de wisselkoersen, de transportkosten en de prijzen van onze leveranciers worden onze prijzen ter indicatie en vrijblijvend vermeld. Zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verhoogd of verlaagd.

2. Opening van account

Een account kan worden geopend op eenvoudig schriftelijk verzoek, waarbij u ons alle gegevens van uw onderneming meedeelt: volledige naam van de onderneming, leveringsadres, facturatieadres, telefoonnummers, intracommunautair BTW-nummer en bankgegevens (RIB voor Frankrijk). Zonder deze inlichtingen worden geen bestellingen aanvaard.

3. Bestellingen

• Bestellingen worden pas als aanvaard beschouwd na bevestiging of uitvoering door Now Company BVBA.

• Bestellingen of leveringen kunnen worden geweigerd bij het niet naleven van een verplichting ten aanzien van Now Company BVBA, ongeacht de oorzaak.

• Om de verwerking van uw bestelling te vereenvoudigen, is het wenselijk de productcodes te gebruiken die zijn vermeld in ons tarief. Vergeet niet het formaat, het model of de kleur van het gewenste product te vermelden. Ideaal is onze online aankoopsite te gebruiken : www.buytonow.com. Neem met ons contact op om uw activeringscode te ontvangen.

• Elke bestelling wordt als definitief en dus als onveranderbaar vanwege de klant beschouwd.

• Elke backorder wordt door Now Company BVBA bewaard en wordt u franco geleverd van zodra het opnieuw beschikbaar is.

4. Leveringen

• De meegedeelde leveringstermijnen gelden uitsluitend ter indicatie. Eventuele vertraging bij de levering geeft de klant niet het recht de verkoop te annuleren, de koopwaar te weigeren of schadevergoeding te eisen.

• Elke gegroepeerde, aanvaarde en bevestigde bestelling van minder dan 300€ excl. BTW wordt geleverd met portkosten. Boven 300€ wordt elke gegroepeerde, door Now Company BVBA aanvaarde en bevestigde bestelling portvrij geleverd.

• Voor elk geschil over het vervoer wordt aan de klant gevraagd zijn nauwkeurig omschreven voorbehoud bij ontvangst schriftelijk mee te delen op de leveringsbron van de transportfirma en binnen 48 uur aan ons en aan de vervoerder bij aangetekend schrijven toe te sturen. Alleen aldus geformuleerd voorbehoud kan in aanmerking worden genomen.

• Geen enkele retour kan worden aanvaard zonder de voorafgaande instemming van Now Company BVBA. Bij aanvaarding dient de retour te gebeuren in overeenstemming met de door Now Company BVBA vastgelegde procedures.

5. Betalingen en vervaldagen 

• In België en in Luxemburg : de betalingen gebeuren bij levering, SEPA of overschrijving. 

• In Frankrijk : wordt de betaling gedaan via SEPA, overschrijving of CB. Voor SEPA moet ons een mandaat worden gestuurd om de betalingen te mogen innen. Voor overschrijvingen worden facturen overgemaakt naar de factoringmaatschappij van ING.

• Bij betalingsincidenten zal betaling vooraf worden geëist.

6. Boetes voor laattijdige betaling

• De eerste twee bestellingen bij het aanmaken van een account moeten worden betaald voordat de goederen worden verzonden.

• Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot debitering van conventionele verwijlinteresten ten belope van 12% per jaar.

• Als de niet-betaling langer dan een maand duurt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een automatische vermeerdering bij wijze van forfaitaire en onverminderbare boete van 15 % van het op de vervaldag niet betaalde factuurbedrag, met een minimum van 40 €, worden geëist.

• Betalingen van facturen na de vervaldag regelen eerst de interestbedragen, vervolgens de schadevergoedingen en tot slot de oudste van de onbetaalde facturen.

• Klachten moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum aan Now Company worden meegedeeld bij aangetekend schrijven.

• Alle geschillen in verband met deze overeenkomsten vallen onder de bevoegdheid van de Belgische wet.

• Alleen de Handelsrechtbank of het Vredegerecht van Waals-Brabant zijn bevoegd om de geschillen te behandelen.

7. Bepaling van eigendomsvoorbehoud

• De volgende bepaling van eigendomsvoorbehoud geldt voor de levering van alle producten.

• De overdracht van de eigendom van de producten aan de klant is ondergeschikt aan de volledige betaling van de prijs op de vervaldag.

• De betaling gebeurt door effectieve inning van de prijs; overhandiging van een effect dat een betalingsverplichting schept, vormt geen betaling.

• De klant moet op verzoek van Now Company BVBA bewijzen dat hij een verzekering aanging die de opslagrisico’s van de producten dekt tot aan de volledige betaling van de prijs. De klant verbindt zich ertoe de betaling van de premies te bewijzen en de naam van de begunstigden van die polis mee te delen.

• De klant draagt alle kosten voor inventarisering, teruggave of geschillen die voortvloeien uit de opeising van de producten of het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst.

• De klant ziet erop toe dat identificatie van de producten altijd mogelijk is. De producten in voorraad worden altijd geacht zich onder de onbetaalde te bevinden.

• De klant verliest het recht de producten te verkopen in geval van staking van betaling of niet-betaling van de prijs op de vervaldag.

• De klant verbindt zich ertoe zich te verzetten tegen inbeslagneming, inpandneming of gelijkaardige acties inzake de onbetaalde producten in voorraad en Now Company BVBA op de hoogte te brengen van elke actie van dien aard in verband met deze producten.

8. Voorwaarden van de naverkoopdienst 

• Om een betere behandeling van retours en opvolging te waarborgen, moet een retournummer worden aangevraagd bij Now Company BVBA.

• De beschrijving van het probleem moet duidelijk worden uitgelegd.

• Dit retournummer moet duidelijk worden vermeld op het typeformulier (op verzoek verkrijgbaar) en op het pakket. Bewaar dit retournummer, het zal nodig zijn voor de opvolging van het product, ongeacht of het gaat om waarborg, herstelling of onderhoud.

• De geretourneerde producten moeten degelijk worden verpakt, vrij van vuil of slijk. De producten moeten ook in hun geheel worden geretourneerd: in het geval van een Formula-rem, originele hoofdcilynder, hydraulische behuizing, beugel en plaatjes.

• De onderdelen moeten worden teruggestuurd naar onze werkplaatsen op het volgende adres : Now Company BVBA | Leonard de Vinci 14 | Zoning Noord | 1300 Waver | België. • Let op : de tegoeden worden alleen toegekend als de producten toekomen in hun originele verpakking en alleen als deze niet beschadigd is.

• Bij een onderhoud waarvoor de waarborg niet geldt, zal Now Company BVBA bij ontvangst van het onderdeel een bestek opmaken en dit naar de klant mailen voor aanvaarding. Geen enkele herstelling wordt uitgevoerd zonder de voorafgaande toestemming van de klant. Bij weigering van een bestek zal Now Company BVBA een factuur opmaken voor een bedrag van 16,53€ exclusief BTW, plus retourkosten.

• Een kopie van de originele factuur en het volledig ingevulde typeformulier moeten bij het teruggestuurde product worden gevoegd. Elke verkeerde factuur of niet-conforme kopie maakt de waarborg nietig.

• De verzendingskosten van onderdelen onder waarborg zijn voor rekening van de klant; de retourkosten zijn ten laste van Now Company BVBA. De verzendings- en retourkosten van onderdelen die niet onder de waarborg vallen, zijn ten laste van de klant.

• Om vervoersproblemen te vermijden, raden wij de klanten aan de retouronderdelen te versturen met een eersterangs transportfirma met gebruik van een volgnummer. In geval van acceptatie van de garantie, wordt deze verzonden met de volgende klantorder.